Niin totta. Ja sama pätee muuten kaikkiin napillisiin vaatteisiin - ostit sitten kauluspaidan, neuletakin tai ulkotakin, nappeja saa olla ompelemassa uudelleen heti seuraavana päivänä. Kengiltä odottaisin kuitenkin enemmän, ja etenkin mei¤nrkekgiltÃk!! Surkea esitys.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-08-05 (金) 17:23:46 (1779d)